Cenník

LETNÁ SEZÓNA 2023

lístok pre osobu

DOSPELÝ

DIEŤA

POKLADŇA

E-SHOP

POKLADŇA

E-SHOP

Jazda sedačkou jednosmerná

6 €

6 €

4 €

4 €

Jazda sedačkou obojsmerná

7 €

7 €

5 €

5 €

2 jazdy

9 €

7€

3 jazdy

11 €

9 €

Celodenný

19

16 €

Záloha za kartu

5 €

5 €

* Všetky ceny sú uvedené s DPH.

Upozorňujeme, že SKI LYSÁ nie je prevádzkovateľom trailových tratí pre cyklistov a nákup lístkov sa vzťahuje iba na jazdy sedačkou.

POKYNY K CENNÍKU:

 • Lístky platia len na dni na ktoré boli zakúpené! Na požiadanie je možné bez poplatku vystaviť lístok platný na určitý deň v sezóne, 
 • Záloha za kartu sa uhrádza pri nákupe typu lístka „2 jazdy“, „3 jazdy“ a „Celodenný“. Je zákazníkovi vrátená pri odovzdaní karty na pokladni. Lístok „Jazda sedačkou jednosmerná“ a „Jadza sedačkou obojsmerná“ je zákazníkovi predávaný bez Zálohy za kartu.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť dopravné zariadenia pri poruchách, nadmernej rýchlosti vetra, výpadku elektrickej energie a podobne. Spotrebiteľ nemá nárok na vrátenie prepravného v prípadoch prerušenia prevádzky spôsobených mimoriadnymi okolnosťami, ktoré sa vymykajú spod účinnej kontroly prevádzkovateľa, a ktorým sa nedalo zabrániť ani v prípadoch prijatia všetkých možných účinných opatrení (napr. vyššia moc)! V prípade, že lístok nebude možné využiť v zakúpený deň z dôvodu uzatvorenia prevádzky sedačkovej dráhy, bude využitie lístka predĺžené do konca letnej sezóny.
 • Strata alebo odcudzenie: Pri strate alebo znehodnotení lístku sa neposkytuje žiadna náhrada. Lyžiarske stredisko neposkytuje dodatočnú výmenu, predĺženie platnosti alebo zmenu lístku. 
 • Lyžiarske stredisko si vyhradzuje právo obmedziť prepravnú kapacitu podľa aktuálneho vyťaženia a poveternostných podmienok.
 • Informácie o snehových podmienkach a prevádzke lyžiarskych vlekov a lanových dráh sú denne k dispozícii na predajných miestach skipasov, na internetovej stránke https://skilysa.sk.
 • Cestujúci je povinný dodržiavať podmienky prepravného poriadku, cenníka, Bieleho kódexu a rešpektovať pokyny oprávnenej osoby prevádzkovateľa. Prepravná zmluva je uzatvorená akonáhle cestujúci využije svoje právo na prepravu na základe zakúpeného cestovného lístka tým, že nastúpi na dopravné zariadenie alebo vstúpi do priestoru nástupu alebo výstupu – prístupného len s platným cestovným dokladom. Takýmto uzatvorením zmluvy účastník prepravy potvrdzuje, že sa oboznámil s prepravnými podmienkami, cenníkom a Bielym kódexom.
 • Návštevníci lyžiarskeho strediska sa pohybujú po stredisku len po vyznačených tratiach, na vlastnú zodpovednosť a sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov lyžiarskeho strediska.
 • Cestujúci je povinný na požiadanie oprávnenej osoby dopravcu preukázať sa platným cestovným lístkom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pri neoprávnenom použití lístka tento lístok odobrať bez náhrady ceny.
 • Lístok neoprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie akejkoľvek podnikateľskej či inej zárobkovej činnosti (vrátane činnosti lyžiarskych škôl) na lyžiarskych tratiach a dojazdových lyžiarskych plochách bez súhlasu spoločnosti SPORTxLysá s.r.o. ako prevádzkovateľa a príslušných povolení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Bez súhlasu prevádzkovateľa platí zákaz využívania lyžiarskych tratí a dojazdových lyžiarskych plôch na reklamné účely (napr. umiestňovanie predajných stánkov, reklamných zariadení a iné).

ZĽAVY

 • Nárok na bezplatné využívanie služieb majú deti do veku 5,99 rokov len za podmienky, že služby využívajú výlučne v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov (maximálne 1 dieťa v sprievode 1 dospelej osoby staršej ako 18 rokov). Pre uplatnenie nároku pri kúpe lístku e-shopu je zákazník povinný uviesť správny dátum narodenia. Pre uplatnenie nároku pri kúpe skipasu v pokladni (offline) je nevyhnutné predložiť preukaz poistenca dieťaťa alebo iný doklad preukazujúci vek dieťaťa.
 • Nárok na zľavnený lístok „Deti“ majú deti vo veku 6 až 14,99 rokov. Pre uplatnenie nároku pri kúpe lístku prostredníctvom e-shopu je zákazník povinný pri registrácii uviesť správny dátum narodenia. Pre uplatnenie nároku pri kúpe skipassu v pokladni (offline) je zákazník povinný predložiť preukaz poistenca dieťaťa alebo iný doklad preukazujúci vek dieťaťa.
 • Pri nákupe online taríf nie je možné uplatniť žiadne ďalšie zľavy, zákazníkovi je účtovaná plná cena podľa aktuálneho platného cenníka e-shop zverejneného na internetových stránkach prevádzkovateľa alebo priamo v stredisku na pokladni.

Úplné znenie VOP je k dispozícii na pokladni priamo v stredisku Ski Lysá alebo na skilysa.sk.

V cene lístkov nie je zahrnuté poistenie zásahov Horskej služby.