1. Vjazd na trať a rozjazd po zastavení

Pred vstupom na trať je cyklista povinný dôkladne sa oboznámiť s traťou a prekážkami vizuálne, aby posúdil svoje schopnosti zvládnuť jazdu po trati na bicykli. Cyklista, ktorý vošiel na cyklistickú trať, zastavil a po zastavení chce pokračovať v jazde, je povinný sa presvedčiť, či neohrozuje seba, alebo iného cyklistu.

2. Voľba smeru jazdy v Bike Parku

Cyklistické trate sú jednosmerné štart-cieľ, cyklista musí dodržiavať smer jazdy určený označením trate.

3. Bezpečnosť cyklistického výstroja

Cyklista môže používať cyklistický výstroj len v stave, v ktorom výrobca zabezpečuje bezpečnosť pri používanívýrobku. Je nevyhnutné používať prilbu, rukavice, chrániče na lakte, kolená, chrbticu, hrudný kôš.

4. Ovládanie rýchlosti a spôsob jazdy

Cyklista ako účastník trate v cyklistickom parku musí mať prehľad o situácii pred sebou. Rýchlosť musí prispôsobiťsvojim schopnostiam a možnostiam, stavu trate a jednotlivých prekážok.

5. Ohľaduplnosť k iným osobám v Bike Parku

Na cyklistickej trati je každý cyklista povinný správať sa tak, aby neohrozil zdravie a život alebo nespôsobil škodu sebe a inému. Cyklista, ktorý jazdí za ďalším cyklistom, nesmie ohroziť pred ním jazdiaceho cyklistu, musí dbať na dostatočný odstup, aby cyklistovi pred ním ponechal voľný priestor na jazdu. Rozstup medzi cyklistami na zjazdovej trati musí byť minimálne 50 m.

6. Predbiehanie 

Na cyklistickej trati je zákaz predbiehania a cyklista je povinný dodržiavať smer jazdy.

7. Dodržiavanie označenia

Cyklista musí dodržiavať označenie na cyklistickej trati.

8. Poskytnutie pomoci

Pri úraze na cyklistickej trati je cyklista povinný poskytnúť pomoc a oznámiť úraz oprávnenej osobe. Oprávnenou osobou je obsluha parku. Ohlasovacím miestom je marketingové oddelenie v údolnej stanici kabínkovej lanovky.

9. Upozornenie

Návštevník cyklistickej dráhy jazdí v cyklistickom parku na vlastnú zodpovednosť a v cyklistickom parku je osobám mladším ako 18 rokov vstup zakázaný. Osoby mladšie ako 18 rokov môžu vstúpiť do parku len s písomným súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu. Osoby mladšie ako 15 rokov môžu vstúpiť na trať len v sprievode rodiča. Jazda na cyklistickej trati, ako aj vstup do cyklistického parku sú mimo prevádzkových hodín a bez zakúpenia vstupenky zakázané. Návštevníkom je povolený vstup do cyklistického parku len s povolením obsluhy parku. Prevádzkovateľcyklistickej trate je oprávnený zakázať činnosť na cyklistickej trati osobe, ktorá nedodržiava pravidlá správania sa na cyklistickej trati.

10. V Bike Parku platia nasledujúce zákazy:

  • zákaz vykonávania akejkoľvek činnosti okrem jazdenia na bicykli,
  • zákaz demontáže, modifikovania, poškodzovania značenia trate, prekážok a informačných tabúľ,
  • zákaz vstupu deťom bez dohľadu zodpovednej osoby,
  • zákaz jazdenia na bicykli pod vplyvom alkoholických nápojov a omamných látok a používania sklenených nádob,
  • zákaz fajčiť,
  • zákaz vstupu s otvoreným ohňom,
  • zákaz tlačenia bicykla proti smeru jazdy,
  • zákaz vstupu chodcov.

Zakúpením vstupenky a vstupom do areálu cyklistického parku sa návštevník zaväzuje dodržiavať pravidlá správania sa v cyklistickom parku a berie na vedomie, že jazdí na vlastnú zodpovednosť a riziko. Prevádzkovateľ nepreberázodpovednosť za vzniknutú škodu na veciach a zdraví návštevníkov parku.