Pravidlá správania sa na lyžiarskej trati

1. OHĽADUPLNOSŤ K INÝM OSOBÁM

Každý lyžiar a snoubordista (ďalej len „lyžiar“) je povinný správať sa tak, aby neohrozil život, zdravie alebo majetok, alebo nespôsobil škodu sebe alebo inému.

2. OVLÁDANIE RÝCHLOSTI A SPÔSOBU JAZDY

Každý lyžiar musí mať prehľad pred sebou. Každý lyžiar musí prispôsobiť jazdu a rýchlosť jazdy povahe a stavu lyžiarskej trate a svojim schopnostiam a možnostiam, terénu, poveternostným a snehovým podmienkam, ako aj počtu lyžiarov na lyžiarskej trati.

3. VOĽBA SMERU JAZDY

Lyžiar je povinný smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, je povinný dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy.

4. PREDBIEHANIE

Predbiehať možno sprava aj zľava tak, aby predbiehaný lyžiar mal dostatočný priestor pre smer aj spôsob jazdy.

5. VJAZD NA TRAŤ A ROZJAZD PO ZASTAVENÍ

Lyžiar, ktorý vchádza na lyžiarsku trať alebo po zastavení chce opäť pokračovať v jazde, je povinný sa presvedčiť, či sa zhora alebo zdola nepribližuje iná osoba, aby neohrozil seba ani iných.

6. ZASTAVENIE A STÁTIE

Lyžiar nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúžených a neprehľadných častiach lyžiarskej trate. Lyžiar, ktorý spadol, musí takéto miesto čo najrýchlejšie opustiť, ak je to možné.

7. VÝSTUP A ZOSTUP

Osoba, ktorá stúpa alebo schádza po lyžiarskej trati, musí použiť okraj lyžiarskej trate.

8. REŠPEKTOVANIE OZNAČENIA A POKYNOV

Každý lyžiar musí dodržiavať označenie na lyžiarskej trati a dodržiavať pravidlá správania sa na lyžiarskej trati a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa lyžiarskej trate.

9. POSKYTNUTIE POMOCI

Pri úraze na lyžiarskej trati je každý lyžiar povinný podľa svojich schopností a možností poskytnúť pomoc a bezodkladne oznámiť úraz prevádzkovateľovi lyžiarskej trate. Je povinný zotrvať na mieste úrazu do poskytnutia pomoci povereným zamestnancom prevádzkovateľa.

10. BEZPEČNOSŤ LYŽIARSKEJ VÝSTROJE

Lyžiar môže používať lyžiarsku výstroj len v stave, v ktorom výrobca zaručuje bezpečnosť pri používaní výrobku a zabezpečenú proti samovoľnému uvoľneniu lyže alebo inej súčasti lyžiarskej výstroje.

11. OSOBITNÁ BEZPEČNOSŤ

Lyžiar mladší ako 15 rokov je povinný na lyžiarskej trati chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou.

12. PREUKÁZANIE TOTOŽNOSTI

Ak došlo na lyžiarskej trati k nehode, každý účastník, prípadne svedok nehody je povinný preukázať základné údaje o svojej osobe zamestnancom prevádzkovateľa alebo orgánu verejnej moci.

13. VSTUP NA LYŽIARSKE TRATE

Počas prevádzkového času môže vstupovať na lyžiarsku trať iná osoba než lyžiar a osoba, ktorá poskytuje pomoc zranenému, len so súhlasom prevádzkovateľa. Pred zahájením a po skončení prevádzky dopravných zariadení je vstup na lyžiarske trate a lyžiarske trasy zakázaný. Hrozí nebezpečenstvo úrazu káblami snežných diel a od strojov upravujúcich trate, najmä navijákových s rozvinutým lanom!

14. ZÁKAZ SKI ALPINIZMU

Výstup a zostup je možné realizovať len v nevyhnutných prípadoch. Z bezpečnostných dôvodov je zákaz pohybu skialpinistov po zjazdovkách.

15. ORGANIZOVANÁ ČINNOSŤ (VYÚČBA LYŽOVANIA / SNOUBORDINGU)

Osoba, ktorá organizuje činnosť na lyžiarskej trati, je povinná zabezpečiť, aby osoba mladšia ako šesť rokov mala oblečený reflexný bezpečnostný odev alebo na sebe viditeľne umiestnené reflexné bezpečnostné prvky.

16. SKIPAS

Každý návštevník je povinný používať prepravné zariadenia len s platným skipasom alebo nastúpením na prepravné zariadenie je povinný na výzvu pracovníka strediska alebo inej osoby poverenej výkonom kontroly sa ním preukázať. Za platný sa považuje skipas, ktorého doba platnosti neuplynula a pre ktorý návštevník spĺňa všetky požadované podmienky. V prípade, ak bol skipas vydaný na meno, je neprenosný a je ho oprávnená používať výlučne len osoba, na meno ktorej bol vydaný.

17. REKLAMNÉ A PODNIKATEĽSKÉ ÚČELY NA ZJAZDOVKÁCH

Bez súhlasu prevádzkovateľa platí zákaz využívania lyžiarskych tratí, lyžiarskych trás a dojazdových lyžiarskych plôch na reklamné účely (napr. umiestňovanie predajných stánkov, reklamných zariadení a iné). Bez súhlasu prevádzkovateľa a príslušných povolení platí zákaz výkonu podnikateľskej či inej zárobkovej činnosti na lyžiarskych tratiach, lyžiarskych trasách a dojazdových plochách.

Každý návštevník strediska má povinnosť oboznámiť sa s týmito zásadami a všeobecnými pokynmi správania sa na lyžiarskych tratiach. Vstupom na lyžiarsku trať a/alebo nástupom na horské dopravné zariadenia strediska sa stávajú tieto zásady a pokyny pre každého záväzné.

Spoločnosť SPORTxLysá s.r.o. ako prevádzkovateľ strediska Ski Lysá si vyhradzuje právo v prípade porušenia ktorejkoľvek zo zásad a pokynov uvedených v Bielom kódexe a všeobecných pokynov prevádzkovateľa po predchádzajúcom upozornení zamedziť osobe porušujúcej tieto zásady a pokyny vstup na lyžiarske trate, a zároveň zamedziť mu využívanie služieb horských dopravných zariadení v príslušný deň formou zablokovania lyžiarskeho lístka.