ZIMNÁ SEZÓNA 2021/2022

Platné od 1. 1. 2021

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky pre zimnú lyžiarsku sezónu 2020/2021 vydané spoločnosťou SPORTxLysa s. r. o., so sídlom Budovateľská 34, Prešov, 080 01, IČO: 52705153, zapísaná v OR vedenom OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 39166/P (ďalej len „Ski Lysá“ alebo len „prevádzkovateľ“), upravujú poskytovanie služieb – prepravu lyžiarskymi vlekmi a využívanie lyžiarskych tratí v stredisku Ski Lysá a úpravu práv a povinnosti s tým súvisiacich.

 

1.2 Zákazník má možnosť počas zimnej lyžiarskej sezóny 2021/2022 zakúpiť lyžiarsky lístok (ďalej len „skipas“) za ceny uvedené v Cenníku vydanom spoločnosťou SPORTxLysa s. r. o., na zimnú lyžiarsku sezónu 2021/2022. Zmluva o preprave je uzatvorená okamihom vstupu do nástupnej stanice alebo nástupného priestoru sedačkovej dráhy (horského dopravného zariadenia), ktorý je priestorom prístupným len s platným Skipasom alebo Lístkom.

 

1.3 Predaj Skipasov alebo Lístkov sa v pokladniach v lyžiarskych strediskách prevádzkovaných

spoločnosťou SPORTxLysa s. r. o. realizuje od začiatku zimnej sezóny 2021/2022. Predaj Skipasov alebo Lístkov sa realizuje hotovostnou platbou do pokladne alebo bezhotovostnou platbou prostredníctvom platobnej karty. Skipasy je možné od začiatku zimnej sezóny 2021/2022 zakúpiť aj prostredníctvom internetového obchodu (https://eshop.skilysa.sk/) za ceny

uvedené v cenníku platnom pre zimnú sezónu 2021/2022, ktorý je zverejnený na pokladni v stredisku a na internetových stránkach skilysa.sk, za podmienok upravených v Obchodných podmienkach vzťahujúcich sa k internetovému obchodu uvedených na: https://eshop.skilysa.sk/.

 

1.4 Skipas vydáva spoločnosť SPORTxLysa s. r. o., výhradne vo forme bezkontaktnej čipovej karty. Záloha za čipovú kartu je 5 EUR. Držiteľ skipasu môže vrátiť bezkontaktnú čipovú kartu v ktorýkoľvek deň až do konca zimnej lyžiarskej sezóny 2021/2022 v pokladniach strediska Ski Lysá v čase od 8:00 do 16:30 hod.. Záloha za bezkontaktnú čipovú kartu vo výške 5 EUR bude vrátená v plnej výške len v prípade vrátenia nepoškodenej karty. Cena Skipasu zahŕňa zásah Horskej záchrannej služby v prípade úrazu alebo náhleho zhoršenia zdravotného stavu zákazníka počas využívania služieb poskytovaných spoločnosťou SPORTxLysa s. r. o., ak k úrazu alebo náhlemu zhoršeniu zdravotného stavu dôjde na lyžiarskej trati alebo trase počas prevádzkovej doby strediska a doby platnosti skipasu.

2. SKIPASY

2.1 Časový skipas (3-hodinový) je neprenosný a platí 3 po sebe idúce hodiny od času prvého prejdenia cestujúceho cez turnikety na deň ktorý bol zakúpený.

 

2.2 Skipas 1 deň je neprenosný a platí jeden deň na ktorý bol zakúpený počas prevádzkových hodín strediska.

 

2.3 Viac-denný skipas (2-, 3-, 4- a 6-denný) je neprenosný a platí odo dňa zakúpenia príslušného viac-dňového skipasu alebo odo dňa uvedeného na skipase po dobu nasledujúcich dvoch až šiestich kalendárnych dní (v závislosti od druhu viacdenného skipasu, ktorý si zákazník zakúpil).

 

2.4 Rodinné skipasy platia podľa typu skipasu pre 2 dospelé osoby a 1 resp. 2 deti do 15 rokov. Deti musia spĺňať podmienku uplatnenia zľavy pre deti (vic bod 3.2). Pre overenie veku detí je potrebné preukázať sa ich preukazmi poistenca.

 

2.5 Lístok Jazda sedačkou predstavuje spiatočnú jazdu len na “dolnej“ sedačkovej dráhe

označenej na mape ako TATRAPOMA TS-2.

3. ZĽAVNENÉ SKIPASY

3.1 Nárok na bezplatné využívanie služieb majú deti do veku 5,99 rokov len za podmienky, že služby využívajú výlučne v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov (maximálne 2 deti v sprievode 1 dospelej osoby staršej ako 18 rokov). Pre uplatnenie nároku pri kúpe skipasu v pokladni (offline) je nevyhnutné predložiť preukaz poistenca dieťaťa alebo iný doklad preukazujúci vek dieťaťa.

 

3.2 Nárok na zľavnený skipas „Deti“ majú deti vo veku 6 až 14,99 rokov. Pre uplatnenie nároku pri kúpe skipassu v pokladni (offline) je zákazník povinný predložiť preukaz poistenca dieťaťa alebo iný doklad preukazujúci vek dieťaťa.

 

3.3 Zakúpenie rodinného lístka (2+1 alebo 2+2) je možné za podmienky zhodných priezvísk resp. zhodné bydlisko rodiny, predloženie OP rodičov a preukazov poistenca detí. Deti musia spĺnať podmienku zľavy na dieťa. Na tieto lístky na neposkytujú ďalšie zľavy.

 

3.4 Kombinovanie zliav nie je možné. Platí najvýhodnejšia cena pre zákazníka. Lyžiarske stredisko si vyhradzuje právo na zmeny taríf prepravných Skipasov /Lístkov.

4. SEZÓNNE SKIPASY

4.1 Sezónny skipas uvedený v Cenníku spoločnosti SPORTxLysa s. r. o. platnom pre zimnú

sezónu 2021/2022 je možné zakúpiť počas otváracích hodín v pokladni, ktorá sa

nachádza priamo v stredisku Ski Lysá, alebo pomocou e-shopu (https://eshop.skilysa.sk/). Všetky sezónne Skipasy zakúpené na predajných miestach v stredisku a cez e-shop sú neprenosné a personifikované – to znamená že sú vydávané na meno a priezvisko držiteľa.

 

4.2 Sezónne skipasy končia svoju platnosť oficiálnym ukončením zimnej sezóny 2021/2022. V prípade, že zákazník počas zimnej sezóny 2021/2022 nepoužil sezóny Skipas (nelyžoval počas sezóny ani jeden deň, to znamená že neprešiel počas jej trvania čítacím zariadením (ďalej len turniketom), tak má právo na 100% zľavu z ceny sezónneho skipasu plateného na nasledujúcu zimnú sezónu 2022/2023. Ak zákazník lyžoval počas trvania zimnej sezóny 2021/2022 1 až 3 dní, tak má nárok na 50% zľavu z ceny sezónneho skipasu plateného na nasledujúcu zimnú sezónu 2022/2023. Po odjazdení 4 a viac dní sa už žiadna zľava nebude poskytovať. UPOZORNENIE. Akonáhle prejde zákazník počas dňa hociktorým turniketom – aj keď len 1 raz, počíta sa to ako 1 deň!

lanovej dráhy v letnej sezóne 2021 v stredisku SKI LYSÁ je závislá od konkrétnych poveternostných podmienok v stredisku a je uvedená na internetových stránkach spoločnosti SPORTxLysa s. r. o., a priamo v stredisku na predajných miestach prevádzkovaných spoločnosťou SPORTxLysa s. r. o..

4.2 Prevádzková doba lanovej dráhy je určovaná spoločnosťou SPORTxLysa s. r. o. v závislosti od poveternostných a prevádzkových podmienok v stredisku SKI LYSÁ.

4.3 Spoločnosť SPORTxLysa s. r. o. je oprávnená jednostranne zmeniť prevádzkovú dobu dopravných zariadení, nespustiť, prerušiť alebo ukončiť prevádzku lanovej dráhy v prípade technických porúch, nadmernej rýchlosti vetra, výpadku elektrickej energie alebo iných skutočností neumožňujúcich bezpečnú prepravu zákazníkov (napr. búrka, víchrica, hmla, krupobitie a podobne). Informácie o poveternostných podmienkach a prevádzke lanovej dráhy súdenne k dispozícii na predajných miestach Lístkov, ako aj na internetových stránkach skilysa.sk.

5. PREVÁDZKA A PREVÁDZKOVÁ DOBA

5.1 Prevádzka sedačkovej dráhy a lyžiarskych vlekov je závislá od konkrétnych poveternostných podmienok v stredisku Ski Lysá. Prevádzkovateľ strediska Ski Lysá spustením vlekov do prevádzky garantuje, že zjazdovky sú dostatočne upravené a spôsobilé na bezpečné užívanie. Prevádzkovateľ zároveň nenesie zodpovednosť za zmenu kvality tratí a kvality snehu počas prevádzkovej doby vplyvom poveternostných podmienok.

 

5.2 Prevádzková doba lyžiarskych vlekov a lyžiarskych tratí je určovaná spoločnosťou SPORTxLysa s. r. o., v závislosti od poveternostných a prevádzkových podmienok v stredisku Ski Lysá.

 

5.3 Pokiaľ prevádzkovateľ neurčí inak, prevádzková doba sedačkovej dráhy je od 8:30 do 16:30. Prevádzková doba lyžiarskych vlekov a lyžiarskych tratí v stredisku Ski Lysá je od 9:00 do 16:00 hod. počas denného lyžovania.

 

5.4 V termíne od začiatku zimnej lyžiarskej sezóny do ukončenia zimnej lyžiarskej sezóny 2021/2022 v čase od 16:00 hod. do 9:00 hod. sú ZJAZDOVKY UZATVORENÉ! Hrozí nebezpečenstvo úrazu káblami snežných diel a od strojov upravujúcich trate, najmä navijákových s rozvinutým lanom!

 

5.5. Spoločnosť SPORTxLysa s. r. o. je oprávnená jednostranne zmeniť prevádzkovú dobu dopravných zariadení a lyžiarskych tratí. Informácie o snehových podmienkach a prevádzke lyžiarskych vlekov a lyžiarskych tratí sú denne k dispozícii v pokladniach strediska Ski Lysá, ako aj na internetových stránkach www.skilysa.sk.

 

5.6 Lyžiarske stredisko si vyhradzuje právo obmedziť prepravnú kapacitu podľa aktuálneho vyťaženia a poveternostných podmienok. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť dopravné zariadenia pri poruchách, nadmernej rýchlosti vetra, výpadku elektrickej energie a podobne. Spotrebiteľ nemá nárok na vrátenie prepravného v prípadoch prerušenia prevádzky spôsobených mimoriadnymi okolnosťami, ktoré sa vymykajú spod účinnej kontroly prevádzkovateľa, a ktorým sa nedalo zabrániť ani v prípadoch prijatia všetkých možných účinných opatrení (napr. vyššia moc)!

6. STRATA, ODCUDZENIE A POŠKODENIE SKIPASU

6.1 Pri strate, odcudzení alebo poškodení skipasu nemá držiteľ skipasu nárok na vrátenie zaplatenej sumy alebo alikvotnej čiastky prípadne na inú formu odškodnenia za dni vyjazdené v dôsledku straty alebo odcudzenia skipasu.

 

6.2 Pri strate, odcudzení alebo poškodení Sezónneho skipasu má držiteľ nárok na vystavenie náhradného skipasu. Manipulačný poplatok je v hodnote ceny zálohy za skipas podľa platného cenníka. Náhradný skipas bude vystavený na základe jednoznačnej identifikácie držiteľa (občiansky preukaz a pod.).

 

7. REKLAMÁCIA A NÁHRADA CESTOVNÉHO

 

7.1 Poskytovanie služieb spoločnosťou SPORTxLysa s. r. o. sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

7.2 Zákazník má právo na poskytnutie služieb prepravy lyžiarskymi vlekmi v dohodnutom alebo bežnom rozsahu, kvalite, množstve a termíne.

 

7.3 Zákazník je povinný uplatniť nároky z vád služieb (reklamáciu) bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí dôvody na uplatnenie reklamácie (vadu alebo vady prepravných služieb – neuskutočnenie prepravy), v zásade v deň vzniku reklamovanej udalosti, inak právo na reklamáciu zaniká.

 

7.4 Zákazník je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť skipas a preukaz totožnosti. Prevádzkovateľ po preskúmaní uplatnenej reklamácie rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Lehota na vybavenie reklamácie nepresiahne 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Pre účely vybavenia reklamácie je zákazník povinný oznámiť kontaktné údaje, prostredníctvom ktorých bude zákazník vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie v prípade, že nie je možné vybaviť reklamáciu ihneď po jej uplatnení. Zákazník je povinný pri vybavovaní reklamácie poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť vyžadovanú prevádzkovateľom.

 

7.5. Náhrada za skipas

 

7.5.1 Držiteľovi skipasu môže prevádzkovateľ poskytnúť náhradu cestovného za deň, v ktorom sa neuskutočnila preprava v dôsledku výpadku prevádzky dopravného zariadenia na dobu dlhšiu ako 3 hodiny a zároveň došlo k zníženiu prepravnej kapacity dopravných zariadení strediska – v prípade, ak nie je ani jeden z vlekov H300, H130 a H60 v prevádzke:

  1. a) v čase do 12:00 hod. má držiteľ skipasu nárok na náhradu cestovného, a to vo forme 1-dňového skipasu platného v stredisku Ski Lysá.
  2. b) v čase od 12:00 hod. má držiteľ skipasu nárok na náhradu cestovného, a to vo forme 3-hodinového skipasu platného v stredisku Ski Lysá.

 

7.5.2 Náhradný skipas sa poskytuje len na jedno- a viacdenné skipasy a rodinné skipasy.

 

7.5.3 Nárok na získanie náhradného skipasu zaniká, pokiaľ držiteľ skipasu vykoná po spustení vlekov do prevádzky min. 1 prechod cez turniket.

 

7.6 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na individuálne posúdenie každého prípadu reklamácie služieb a posúdenie oprávnenosti reklamácie a požiadaviek zákazníka a poskytnutia náhrady cestovného a jeho spôsobu alebo výšky.

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

8.1 Kúpou skipasu a využívaním služieb v stredisku Ski Lysá sa zákazník zaväzuje dodržiavať pokyny povereného zamestnanca  prevádzkovateľa, prepravné podmienky, tieto všeobecné obchodné podmienky a Biely kódex, ktorý je zverejnený na webovej stránke spoločnosti www.skilysa.sk a dostupný v stredisku Ski Lysá. Spoločnosť SPORTxLysa s. r. o. je oprávnená skipas znehodnotiť (zablokovať) a znemožniť tak zákazníkovi využívanie služieb v stredisku Ski Lysá v prípade zistenia, že skipas na využívanie služieb lyžiarskeho strediska používa osoba, ktorá nie je oprávnená ho používať. Zľavnené skipasy sú platné len s preukazom preukazujúcim nárok na vydanie zľavneného skipasu. V prípade znehodnotenia skipasu z dôvodu porušenia všeobecných obchodných podmienok (v prípade zneužívania skipasu a z toho vyplývajúceho neoprávneného využívania služieb poskytovaných v stredisku Ski Lysá) nemá zákazník nárok na akúkoľvek finančnú alebo nefinančnú náhradu za nemožnosť využitia služieb poskytovaných v stredisku Ski Lysá, ani nárok na vrátenie zákazníkom zaplatenej ceny alebo jej alikvotnej časti.

 

8.2 Skipas neoprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie akejkoľvek podnikateľskej či inej zárobkovej činnosti (vrátane činnosti lyžiarskych škôl) na lyžiarskych tratiach a dojazdových lyžiarskych plochách bez súhlasu spoločnosti SPORTxLysa s. r. o. ako prevádzkovateľa a príslušných povolení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Bez súhlasu prevádzkovateľa platí zákaz využívania lyžiarskych tratí a dojazdových lyžiarskych plôch na reklamné účely (napr. umiestňovanie predajných stánkov, reklamných zariadení a iné).

 

8.3 Držiteľ skipasu kúpou a zaplatením skipasu berie navedomie, že osobné údaje poskytnuté pri kúpe skipasu sa spracovávajú v súlade so zákonom č. 18/2018Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ Zákon o ochrane osobných údajov“) .

 

8.4 Vzhľadom na povahu a konštrukciu prepravných zariadení  prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné znečistenie na oblečení a výstroji spôsobené v prípade nepriaznivého počasia (dážď). Návštevník môže eliminovať prípadné škody dôsledným dodržiavaním lyžiarskej stopy na vleku vo vzdialenosti 0,5m od osi ťažného lana.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 12. 2021 a sú platné a účinné počas celej zimnej lyžiarskej sezóny 2021/2022. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na poskytovanie služieb – využívanie lyžiarskych vlekov a lyžiarskych tratí v stredisku Ski Lysá. Skipasy vydané spoločnosťou SPORTxLysa s. r. o., ktoré sú platné v iných lyžiarskych strediskách, sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v danom stredisku.