Cenník

V cene skipasu aj Parkovanie, Skibus a Jazda sedačkou hore aj dole.

Všetky lístky si zakúpite priamo u nás v pokladni ale na e-shope. (Na Horskej Chate Šport sa dá zakúpiť len 4-hodinový a celodenný lístok s ďalším nabíjaním už cez e-shop.)

ZVÝHODNENé CENY LíSTKOV od pondelka do nedeLe!

CELÝ TýžDEŇ

LÍSTOK PRE OSOBU

DOSPELÝ

POKLADŇA

E-SHOP

DIEŤA, SENIOR

POKLADŇA

E-SHOP

4-hodinový

14 €

11 €

1 deň

19€

15 €

2 dni

36

28 €

3 dni

50

41 €

4 dni

65

51 €

6 dni

100

70 €

Rodinný 2+1

50

49 €

Rodinný 2+2

64

63 €

Záloha za kartu

5 €

5 €

Zimná sezónka

199 €

199 €

Jednosmerná jazda sedačkou

6 €

4 €

Obojsmerná jazda sedačkou

7 €

5 €

* Všetky ceny sú uvedené s DPH.

POKYNY K CENNÍKU:

 • Lístky platia len na dni na ktoré boli zakúpené! Na požiadanie je možné bez poplatku vystaviť lístok platný na určitý deň v sezóne, 
 • Záloha za kartu sa uhrádza pri nákupe skipasu a je zákazníkovi vrátená pri odovzdaní karty na pokladni. Lístok „Jazda sedačkou jednosmerná“ a „Jadza sedačkou obojsmerná“ je zákazníkovi predávaný bez Zálohy za kartu.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť dopravné zariadenia pri poruchách, nadmernej rýchlosti vetra, výpadku elektrickej energie a podobne. Spotrebiteľ nemá nárok na vrátenie prepravného v prípadoch prerušenia prevádzky spôsobených mimoriadnymi okolnosťami, ktoré sa vymykajú spod účinnej kontroly prevádzkovateľa, a ktorým sa nedalo zabrániť ani v prípadoch prijatia všetkých možných účinných opatrení (napr. vyššia moc)! V prípade, že lístok nebude možné využiť v zakúpený deň z dôvodu uzatvorenia prevádzky sedačkovej dráhy, bude využitie lístka predĺžené do konca letnej sezóny.
 • Strata alebo odcudzenie: Pri strate alebo znehodnotení lístku sa neposkytuje žiadna náhrada. Lyžiarske stredisko neposkytuje dodatočnú výmenu, predĺženie platnosti alebo zmenu lístku. 
 • Lyžiarske stredisko si vyhradzuje právo obmedziť prepravnú kapacitu podľa aktuálneho vyťaženia a poveternostných podmienok.
 • Informácie o snehových podmienkach a prevádzke lyžiarskych vlekov a lanových dráh sú denne k dispozícii na predajných miestach skipasov, na internetovej stránke https://skilysa.sk.
 • Cestujúci je povinný dodržiavať podmienky prepravného poriadku, cenníka, Bieleho kódexu a rešpektovať pokyny oprávnenej osoby prevádzkovateľa. Prepravná zmluva je uzatvorená akonáhle cestujúci využije svoje právo na prepravu na základe zakúpeného cestovného lístka tým, že nastúpi na dopravné zariadenie alebo vstúpi do priestoru nástupu alebo výstupu – prístupného len s platným cestovným dokladom. Takýmto uzatvorením zmluvy účastník prepravy potvrdzuje, že sa oboznámil s prepravnými podmienkami, cenníkom a Bielym kódexom.
 • Návštevníci lyžiarskeho strediska sa pohybujú po stredisku len po vyznačených tratiach, na vlastnú zodpovednosť a sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov lyžiarskeho strediska.
 • Cestujúci je povinný na požiadanie oprávnenej osoby dopravcu preukázať sa platným cestovným lístkom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pri neoprávnenom použití lístka tento lístok odobrať bez náhrady ceny.
 • Lístok neoprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie akejkoľvek podnikateľskej či inej zárobkovej činnosti (vrátane činnosti lyžiarskych škôl) na lyžiarskych tratiach a dojazdových lyžiarskych plochách bez súhlasu spoločnosti SPORTxLysá s.r.o. ako prevádzkovateľa a príslušných povolení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Bez súhlasu prevádzkovateľa platí zákaz využívania lyžiarskych tratí a dojazdových lyžiarskych plôch na reklamné účely (napr. umiestňovanie predajných stánkov, reklamných zariadení a iné).

ZĽAVY

 • Nárok na bezplatné využívanie služieb majú deti do veku 5,99 rokov len za podmienky, že služby využívajú výlučne v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov (maximálne 1 dieťa v sprievode 1 dospelej osoby staršej ako 18 rokov). Pre uplatnenie nároku pri kúpe lístku e-shopu je zákazník povinný uviesť správny dátum narodenia. Pre uplatnenie nároku pri kúpe skipasu v pokladni (offline) je nevyhnutné predložiť preukaz poistenca dieťaťa alebo iný doklad preukazujúci vek dieťaťa.
 • Nárok na zľavnený lístok „Deti“ majú deti vo veku 6 až 14,99 rokov. Pre uplatnenie nároku pri kúpe lístku prostredníctvom e-shopu je zákazník povinný pri registrácii uviesť správny dátum narodenia. Pre uplatnenie nároku pri kúpe skipassu v pokladni (offline) je zákazník povinný predložiť preukaz poistenca dieťaťa alebo iný doklad preukazujúci vek dieťaťa.
 • Nárok na zľavnený lístok „Senior“ majú osoby vo veku nad 65 rokov. Pre uplatnenie nároku pri kúpe lístku prostredníctvom e-shopu je zákazník povinný pri registrácii uviesť správny dátum narodenia. Pre uplatnenie nároku pri kúpe skipassu v pokladni (offline) je zákazník povinný predložiť občianský preukaz alebo iný doklad preukazujúci vek osoby.
 • Pri nákupe online taríf nie je možné uplatniť žiadne ďalšie zľavy, zákazníkovi je účtovaná plná cena podľa aktuálneho platného cenníka e-shop zverejneného na internetových stránkach prevádzkovateľa alebo priamo v stredisku na pokladni.

Úplné znenie VOP je k dispozícii na pokladni priamo v stredisku Ski Lysá alebo na skilysa.sk.

V cene lístkov nie je zahrnuté poistenie zásahov Horskej služby.

ZIMNÁ SEZÓNA 2020/2021

LÍSTKY V PREDAJI CEZ E-SHOP UŽ ČOSKORO

TYP LÍSTKA

DOSPELÝ

DIEŤA

POKLADŇA

E-SHOP

POKLADŇA

E-SHOP

3-hodinový

20 €

19 €

15 €

14 €

1 deň

26 €

25 €

20 €

19 €

2 dni

48 €

36 €

35 €

3 dni

72 €

71 €

51 €

50 €

4 dni

95 €

93 €

65 €

63 €

6 dní

137 €

135 €

96 €

94 €

Rodinný 2+1

70 €

Rodinný 2+2

88€

Sezónna permanentka

199 €

199 €

199 €

199 €

Jazda sedačkou

5 €

5 €

3 €

3 €

Záloha za skipas

5 €

5 €

5 €

5 €

* Všetky ceny sú uvedené s DPH.

ZĽAVY

 • Nárok na bezplatné využívanie služieb majú deti do veku 5,99 rokov len za podmienky, že služby využívajú výlučne v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov (maximálne 2 deti v sprievode 1 dospelej osoby staršej ako 18 rokov). Pre uplatnenie nároku pri kúpe skipasu e-shopu je zákazník povinný uviesť správny dátum narodenia. Pre uplatnenie nároku pri kúpe skipasu v pokladni (offline) je nevyhnutné predložiť preukaz poistenca dieťaťa alebo iný doklad preukazujúci vek dieťaťa.
 • Nárok na zľavnený skipas „Deti“ majú deti vo veku 6 až 14,99 rokov. Pre uplatnenie nároku pri kúpe skipasu prostredníctvom e-shopu je zákazník povinný pri registrácii uviesť správny dátum narodenia. Pre uplatnenie nároku pri kúpe skipassu v pokladni (offline) je zákazník povinný predložiť preukaz poistenca dieťaťa alebo iný doklad preukazujúci vek dieťaťa.
 • Zakúpenie rodinného lístka (2+1 alebo 2+2) je možné za podmienky sú zhodných priezvísk resp. zhodné bydlisko rodiny, predloženie OP rodičov a preukazov poistenca detí. Deti musia spĺnať podmienku zľavy na dieťa. Na tieto lístky na neposkytujú ďalšie zľavy.
 • Zakúpenie sezónneho skipasu je viazané na konkrétnu osobu. Využívanie skipasu v stredisku je platné pri preukázaní zhodujúcim sa dodkladom totožnosti.
 • Kombinovanie zliav nie je možné. Platí najvýhodnejšia cena pre zákazníka.
 • Ceny pre e-shop sú platné len pri nákupe skipasov online – nie na pokladni, ktorý sa nachádza na stránke prevádzkovateľa https://eshop.skilysa.sk. Pri nákupe online taríf nie je možné uplatniť žiadne ďalšie zľavy, zákazníkovi je účtovaná plná cena podľa aktuálneho platného cenníka e-shop zverejneného na internetových stránkach prevádzkovateľa alebo priamo v stredisku na pokladni.
 • Strata alebo odcudzenie: Pri strate alebo znehodnotení skipasu sa neposkytuje žiadna náhrada. Lyžiarske stredisko neposkytuje dodatočnú výmenu, predĺženie platnosti alebo zmenu skipasu.

POKYNY K CENNÍKU:

 • 3-hodinový lístok platí od prvého prechodu cez turniket do konca uplynutia časovej doby na ktorú bol zakúpený alebo ukončením prevádzkovej doby v stredisku v daný deň.
 • Lístky platia len na dni na ktoré boli zakúpené! Na požiadanie je možné bez poplatku vystaviť skipas platný od určitého dňa v sezóne, ale len na časové, celodenné a viacdenné lístky. Platnosť viacdenných skipasov (2, 3, 4 alebo 6 dní) je vždy po sebe nasledujúce dni od dátumu zakúpenia alebo platnosti.
 • SEZÓNNY SKIPAS je vydávaný na meno a oprávňujú držiteľa skipasu na využívanie služieb lyžiarskeho strediska na všetkých dopravných zariadeniach počas celej zimnej sezóny 2020/2021. Držiteľ tohto skipasu je povinný pri kúpe zadať svoje meno, priezvisko a dátum narodenia. Pri nákupe sezónneho skipasu cez e-shop, je zákazník povinný zaregistrovať sa, vyplniť pravdivo požadované osobné údaje. Tieto údaje slúžia len na účely dokazovania či Skipas používa osoba, ktorá je uvedená na Skipase a v systéme ako vlastník. SEZÓNNY SKIPAS používaný inou osobou ako jeho majiteľom uvedenom pri predaji bude zablokovaný bez nároku na vrátenie peňazí! V prípade, že poverený zamestnanec pri kontrole zistí že niektorý z údajov je neaktuálny, má právo Skipas zablokovať až do doby, kým nebudú údaje zaktualizované na pokladni v stredisku.
 • Informácie o snehových podmienkach a prevádzke lyžiarskych vlekov a lanových dráh sú denne k dispozícii na predajných miestach skipasov, na internetovej stránke https://skilysa.sk.
 • Lyžiarske stredisko si vyhradzuje právo obmedziť prepravnú kapacitu podľa aktuálneho vyťaženia a poveternostných podmienok.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť dopravné zariadenia pri poruchách, nadmernej rýchlosti vetra, výpadku elektrickej energie a podobne. Spotrebiteľ nemá nárok na vrátenie prepravného v prípadoch prerušenia prevádzky spôsobených mimoriadnymi okolnosťami, ktoré sa vymykajú spod účinnej kontroly prevádzkovateľa, a ktorým sa nedalo zabrániť ani v prípadoch prijatia všetkých možných účinných opatrení (napr. vyššia moc)!
 • Cestujúci je povinný dodržiavať podmienky prepravného poriadku, cenníka, Bieleho kódexu a rešpektovať pokyny oprávnenej osoby prevádzkovateľa. Prepravná zmluva je uzatvorená akonáhle cestujúci využije svoje právo na prepravu na základe zakúpeného cestovného lístka tým, že nastúpi na dopravné zariadenie alebo vstúpi do priestoru nástupu alebo výstupu – prístupného len s platným cestovným dokladom. Takýmto uzatvorením zmluvy účastník prepravy potvrdzuje, že sa oboznámil s prepravnými podmienkami, cenníkom a Bielym kódexom.
 • Návštevníci lyžiarskeho strediska sa pohybujú po stredisku len po vyznačených tratiach, na vlastnú zodpovednosť a sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov lyžiarskeho strediska.
 • Cestujúci je povinný na požiadanie oprávnenej osoby dopravcu preukázať sa platným cestovným lístkom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pri neoprávnenom použití lístka tento lístok odobrať bez náhrady ceny.
 • Skipass a/alebo Lístok neoprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie akejkoľvek podnikateľskej či inej zárobkovej činnosti (vrátane činnosti lyžiarskych škôl) na lyžiarskych tratiach a dojazdových lyžiarskych plochách bez súhlasu spoločnosti SPORTxLysá s.r.o. ako prevádzkovateľa a príslušných povolení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Bez súhlasu prevádzkovateľa platí zákaz využívania lyžiarskych tratí a dojazdových lyžiarskych plôch na reklamné účely (napr. umiestňovanie predajných stánkov, reklamných zariadení a iné).

Úplné znenie VOP je k dispozícii na pokladni priamo v stredisku Ski Lysá alebo na skilysa.sk.

V cene skipasov je zahrnuté poistenie zásahov Horskej služby na vyznačených lyžiarskych tratiach v stredisku, počas prevádzkových hodín strediska a v dňoch platnosti skipasu.